Thema 2017-2018 - Migratie

 


In het schooljaar 2017-2018 wordt er een jaar lang gewerkt rond het thema “Migratie”. 

Migratie. People on the move!

De economische crisis is niet de enige. We beleven in feite een festival aan crisissen: de voedselcrisis, de ecologische crisis, de sociale crisis en de crisis van de democratie! Sinds 2014 heerst er in West-Europa ook een ‘vluchtelingencrisis’, sommigen noemen het eerder een ‘verhoogde aankomst van vluchtelingen en migranten’. Maar de huidige Europese vluchtelingencrisis is niet de enige migratie van mensen in de wereld. Door klimaatsverandering, economische, sociale en andere oorzaken zijn mensen op deze wereld constant in beweging.

Migratie is voor sommigen een onvermijdelijk onderdeel van maatschappelijke veranderings- en globaliseringsprocessen. Toch wordt migratie in vele bestemmingslanden als een vervelend fenomeen gezien dat bestreden of in het beste geval beheerd moet worden. Wij bekijken de oorzaken en de gevolgen, de kansen en bedreigingen, de route onderweg met al z'n hindernissen. En eenmaal aangekomen in een bepaald land: wat dan? Vertrek,  onderweg en de aankomst. People on the move. Een reis rond de wereld! Letterlijk!

Migratie is een delicaat thema! Maar dat wil niet zeggen dat we het debat uit de weg gaan. Zo zijn we bij KRAS! Maar niets is zo leuk als een beschaafd debat. Bij deze roepen we jullie op tot een, zoals wij dat noemen, bepaalde ‘debat-hygiëne’: hou het proper! Verdedig je stem uiteraard met vurige pleidooien, KRASse standpunten en heel heel af en toe eens een kleine veeg net op de grijze schemerzone van de gordel, dat maakt uiteraard alles plezant, maar frequentie en dus beperking van die vegen is in deze zeer belangrijk. Speel het spel met absolute overtuiging, maar beperk de platitudes en steken onder de gordel. Ga vooral op zoek naar compromis (en in het beste geval consensus!). Een zo veel mogelijk gedragen motie is het doel. Geef aanbevelingen die aanzetten tot actie bij alle partijen, ga constructief op zoek naar oplossingen, luister naar meningen, stel je eigen standpunt bij, blijf vragen stellen, maar hou het bovenal beschaafd! Het doel is: de motie zoveel mogelijk naar jouw kant trekken en dit bereik je door discussie en compromisvorming!

 

We bevinden ons dit jaar in een internationale commissie rond Migratie waarin we aanbevelingen proberen te ontwikkelen voor de grote uitdagingen in verband met migratie nu en in de toekomst.

De gespreksonderwerpen aan tafel:

subthema 1: Vertrek!

De definitie van ‘migratie’ leest als volgt: het verplaatsen van personen over een grens met het doel zich in een nieuwe woonplaats te vestigen. Migratie is dus een heel breed begrip, want mensen migreren om uiteenlopende redenen: om op Erasmus te gaan, voor een job, een liefje, omdat ze hun eigen land ontvluchten wegens oorlog, vervolging, door een milieuramp, rechtenschending,… 

  1.  In 1.1. hebben we het over mensen die migreren door oorlog en vervolging (vluchtelingen, dus)  
  2.  in 1.2. over de migranten die dat doen voor hun job, familie of studies  
  3. en in 1.3. over de mensen die om milieuredenen eropuit trekken

Subthema 2: Onderweg!

In dit hoofdstuk kijken we naar de problemen die vluchtelingen en migranten tegenkomen op weg naar een nieuwe of tijdelijke thuis.

  1. 2.1. spitst toe op de fysieke tocht die ze maken en de mensensmokkel die ermee gepaard gaat 
  2. 2.2. gaat over het asielbeleid: hoe de opvang en asielprocedure van vluchtelingen verloopt
  3. en 2.3. focust op het migratiebeleid: op welke manier migranten een verblijfsvergunning scoren en of dit al dan niet uitgebreid moet worden

Subthema 3: Aankomst: Een nieuwe thuis!  

In thema 3 zijn de vluchtelingen of migranten niet meer onderweg. In dit hoofdstuk zijn ze aangekomen en (al dan niet tijdelijk) gesetteld (tegenwoordig spreken we bijna niet meer over de multiculturele samenleving, maar over de multiculturele ‘migratie’-samenleving, omdat er eigenlijk heel veel mensen constant onderweg zijn en overal een lange of korte tijd verblijven) en zijn er andere vraagstukken die zich opdringen.

  1. In 3.1. stellen we ons de vraag of en hoe een superdiverse samenleving een verrijking is  
  2. in 3.2. nemen we discriminatie op de werkvloer en de woonmarkt onder de loep
  3. en in 3.3. kijken we naar de beeldvorming over migranten, vluchtelingen en Belgen met een migratieachtergrond

 

De rollen! Wie schuift er mee aan tafel?


De rollen worden uitgebreid beschreven en geïnterviewd over de 9 topics uit het themadeel. De identikit voorziet een korte beschrijving van de rol.

Extra info over de thema’s en de rollen kan je in de loop van het KRASjaar vinden op de website van KRAS: http://kras.globelink.be/ .